Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 2,575     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 52» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

 
2

 
3

Arie C. Beukelman
 
4
(1877) Proeven met een grasmaaimachine. G. Trouw vertrekt als hulponderwijzer.
Feest op 27 juli 1877 (maar waarom?) met dure muziek...
(1877) Proeven met een grasmaaimachine. G. Trouw vertrekt als hulponderwijzer. Feest op 27 juli 1877 (maar waarom?) met dure muziek...
13 Juli . In deze gemeente heeft men de verloopen week ook proeven genomen met een grasmaaimachine . De uitkomsten waren over het algemeen vrij gunstig .

De Heer G . Trouw , Hulponderwijzer alhier , is in dezelfde betrekking benoemd a/d Bakkersdijk , ge - meente Oost - en West-Barendrecht . Er zullen nu sollicitanten opgeroepen worden ad . ƒ 650 .

Aangaande het feest , dat op den 27sten Juli,alhier zal plaats hebben , valt nog niet veel bijzonders mede te doelen . Alleen kunnen wij melden, dat er dien dag uitmuntend muziek kan zijn ; tenminste in aanmerking nemende den schrikbarend hoogen prijs , welke daarvoor zal worden uitgegeven .
 
5
(Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
(Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
20 Juli . Bij de opening der stem - briefjes voor de verkiezing van drie leden van den raad dezer gemeente , bleek , dat de drie aftredende leden : de heeren Leendert Hazejager , Pieter Lammerse Senior , beide wethouders , alsmede Kors Barendrecht , respectivelijk met 44 , 37 en 35 stemmen herkozen waren . Er waren 53 geldige stem - men uitgebracht . De overige stemmen waren volgender wijze verdeelt , als op : de heeren Jan Oosthoek 20 , Jan Zoeteman 7 , Jacob Oprel Gz . 4 , Wouter van de Erve 4 , Jacob de Hoog 2 stemmen , Daniel Mooldijk , K , Sterner , C . IJzerman , L . de Hoog en L . Lammerse , ieder 1 stem .
De kiezers hebben getoond dat zij ware verdiensten op prijs weten te stellen .
 
6
11 tamme konijnen gestolen (1882)
11 tamme konijnen gestolen (1882)
12 Juni . In den nacht van Zaterdag op Zondag jl . heeft hier al weder een brutale diefstal plaats gehad . Uit een steenen gebouwtje zoogenaamd "vuurhuisje ", staande in een tuin , vlak aan ; t dorp , zijn door middel van verbreking der ijzeren afsluiting , gestolen elf tamme konijnen . Dader of daders onbekend .
— Verlangde men voor een poos geleden hard naar een weinig regen , en kwam er bijna gebrek aan regenwater , thans zijn de hemelsluizen zoo wijd geopend dat het tot nadeel van eenige veldgewassen begint te strekken ; vooral de aardappelen zijn niet op te veel vochtigheid gesteld ; de tuinen en het vlas , dat van de eerste vlaagjes zoo goed was bijgekomen , krijgt nu te veel ; het oude spreekwoord // effen is kwaad treffen /' kan nu ook weder worden toegepast .
 
7
11663 Anna de Hoog
11663 Anna de Hoog
 
8
12,5 huwelijksjubileum Leendert Peters en Hugerina Gorzeman (1893)
12,5 huwelijksjubileum Leendert Peters en Hugerina Gorzeman (1893)
 
9
12,5 jarig trouw-jubileum van Harry van Dijk en Saartje Levie.
12,5 jarig trouw-jubileum van Harry van Dijk en Saartje Levie.
Foto ter gelegenheid van 12,5 jarig huwelijksfeest van Harry van Dijk en Saartje Levie.
Achterste rij van links naar rechts: Philip van Dijk, Louis van Dijk, (bevriend echter Davy en Anna Schnitzler), Mozes Levie, Hester Monasch, Meijer Levie, Evan van Dijk, Mozes van Leeuwen, Rosalia van Tijn, Pienas Levie, Isidoor Lezer, Betje van Dijk.
Voorste rij van links naar rechts: Wilhelmina den Hartog, Andries van Dijk, Louise Stibbe, Louise van Dijk, Harry van Dijk, Saartje Levie, Andries van Dijk, Elisabeth Levie, Hester van Emden, Ben van Dijk, Sophia Levie.
 
10
24 kilo aan oude zilveren munten gevonden bij Jan Oosthoek (1887)
24 kilo aan oude zilveren munten gevonden bij Jan Oosthoek (1887)
Zuidland , 17 Dec. Dezer dagen werd bjj het ontgraven van een ' steenen fundament van een afgebroken hofstede , toebehoorende aan den landbouwer Jan Oosthoek in den Zuidlandschen polder, een belangrijke vondst gedaan, bestaande in een steenen kan, welke gevuld was met oude zilveren munten uit de 16 en 17 eeuw .
Ruim 900 stuks waren er in , tot een gezamenlijk gewicht van ongeveer 24 kilogram .
Men verdiept zich in gissingen door wie deze schat in der tijd aldaar begraven kan zijn.
(volgens het bevolkingregister was Jan Oosthoek, toen woonachtig aan de Schoutsweg (210, later 302)
 
11
24e kind voor Leendert Plooster en Aafje Beukelman.
24e kind voor Leendert Plooster en Aafje Beukelman.
16 April - Als een voorbeeld van buitengewone vruchtbaarheid kan vermeld worden dat heden de persoon van Aaltje Beukelman , echt - genoot van Leendert Plooster , arbeider , wonende in tien Zuidlandschen Polder van haar vierentwintigste kind is bevallen , de moeder is slechts 42 jaren oud en 25 jaren met denzelfden man gehuwd .

Naar men van goede zijden verneemt , is liet vroege vlas op den zwaren kleigrond erg bevroren , zoodat het mooi van dat gewas verloren is .

Yoor het op te richten Atjeh - Monumentis in deze gemeente ingezameld een bedrag vanf 16.50 .
 
12
25 gulden belooning voor 'aanwijzen' van de roddelaar (1896)
25 gulden belooning voor 'aanwijzen' van de roddelaar (1896)
 
13
25 jarig huwelijksfeest Bastiaan Zoeteman en Anna de Lang (1894)
25 jarig huwelijksfeest Bastiaan Zoeteman en Anna de Lang (1894)
 
14
25 jarig huwelijksjubileum Arend de Pijper en Leuntje Koole (1881)
25 jarig huwelijksjubileum Arend de Pijper en Leuntje Koole (1881)
 
15
25 jarig huwelijksjubileum Arie Kans en Maria wilhelmina van der Linden (1890)
25 jarig huwelijksjubileum Arie Kans en Maria wilhelmina van der Linden (1890)
 
16
25 jarig huwelijksjubileum Arij van Sintmaartensdijk en Adriaantje vd Linden (1890)
25 jarig huwelijksjubileum Arij van Sintmaartensdijk en Adriaantje vd Linden (1890)
 
17
25 jarig huwelijksjubileum Arij Verhoeven en Dirkje Kraaijenbrink (1890)
25 jarig huwelijksjubileum Arij Verhoeven en Dirkje Kraaijenbrink (1890)
 
18
25 jarig huwelijksjubileum brievengaarder Hendrik van der Hoeven (1882)
25 jarig huwelijksjubileum brievengaarder Hendrik van der Hoeven (1882)
Gisteren was het voor onzen geachten brievengaarder , den heer Hendrik van der Hoeven en deszelfs echtgenoote , een onvergetelijke feestdag , bij gelegenheid der herdenking hunner 25-jarige huwelijks-verbintenis ; talrijk waren de blijken van hulde en vriendschap , welke de hooggeachte jubilarissen ten deel vielen . Dat zij nog lang in ongestoorde gezondheid en
tevreden gemoedsstemming dien schoonen dag zich mogen herinneren , is voorzeker de wensch van alle weidenkenden , en van hen die ware verdiensten en deugd , op prijs weten te stellen .
 
19
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Arkenbout en Geertrui van Sintmaartensdijk (1891)
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Arkenbout en Geertrui van Sintmaartensdijk (1891)
 
20
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Spruijt en Maria de Labije (1882)
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Spruijt en Maria de Labije (1882)
 
21
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Touw en Anna Langendoen (1890)
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Touw en Anna Langendoen (1890)
 
22
25 jarig huwelijksjubileum Hermanus van Driel en Ida Cornelia Brand (1895)
25 jarig huwelijksjubileum Hermanus van Driel en Ida Cornelia Brand (1895)
 
23
25 jarig huwelijksjubileum Jan Bosschieter en Neeltje Spruit (1897)
25 jarig huwelijksjubileum Jan Bosschieter en Neeltje Spruit (1897)
 
24
25 jarig huwelijksjubileum Jan de Winter & Trijntje Oprel (1886)
25 jarig huwelijksjubileum Jan de Winter & Trijntje Oprel (1886)
 
25
25 jarig huwelijksjubileum jan Heijmans en Geertrui Lugtenburg (1893)
25 jarig huwelijksjubileum jan Heijmans en Geertrui Lugtenburg (1893)
 
26
25 jarig huwelijksjubileum Jean Blanc en Marie Chaulet (1897)
25 jarig huwelijksjubileum Jean Blanc en Marie Chaulet (1897)
 
27
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Hagestein en Maria van der Meijden (1897)
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Hagestein en Maria van der Meijden (1897)
 
28
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Hoogstad & Aaltje van den Berg (1885)
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Hoogstad & Aaltje van den Berg (1885)
 
29
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Noordermeer en Leuntje Jongejan (1891)
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Noordermeer en Leuntje Jongejan (1891)
 
30
25 jarig huwelijksjubileum M. van den Berg en A. van Putten (1894)
25 jarig huwelijksjubileum M. van den Berg en A. van Putten (1894)
 
31
25 jarig huwelijksjubileum Pieter Lammerse en Aaltje Kleinjan (1893)
25 jarig huwelijksjubileum Pieter Lammerse en Aaltje Kleinjan (1893)
 
32
25 jarig Huwelijksjubileum Pieter Moree en Jannetje Kouwenoord (1899)
25 jarig Huwelijksjubileum Pieter Moree en Jannetje Kouwenoord (1899)
 
33
25 jarig huwelijksjubileum van Jan Lugtenburg en Herberdina Maaike van den Band (1897)
25 jarig huwelijksjubileum van Jan Lugtenburg en Herberdina Maaike van den Band (1897)
 
34
25 jarig jubileum burgemeester De Jongh (1877)
25 jarig jubileum burgemeester De Jongh (1877)
 
35
25 jarig jubileum Gemeenteraad van Zuidland (1876)
25 jarig jubileum Gemeenteraad van Zuidland (1876)
23 Oct . Gisteren was het 25 jaren geleden , dat de volgens de Gemeentewet hieuw gekozen Gemeenteraad zitting nam . Van het toen gekozen zevental Raadsleden , is alleen de Wethouder Lammerse nog in leven . Onder een toespraak van den Voorzitter bood de Raad hom in eene op heden expresselijk daartoe belegde vergadering als stoffelijk bewijs van hoogachting , oen prachtig zilveren geschenk aan , met toepasselijke inscriptie , welk geschenk door den jubilaris werd aanvaard , die in warme bewoordingen daarvoor zijn dank betuigde . Na afloop der te behandelen onderwerpen , vereenigde men zich aan een door den Heer Lammerse aangeboden diner . Een aantal ingezetenen , die tegen den avond hem golukWenschen brachten , bleven met den jubilaris en de overigen Leden van den Raad geruimen tijd bijeen . Er heerschte een gulle toon en menige hartelijke feestdronk werd ingesteld .
 
36
25-jarig huwelijksjubileum Jacob Nieuwenhuizen en Jannetje Herrewijnen (1897)
25-jarig huwelijksjubileum Jacob Nieuwenhuizen en Jannetje Herrewijnen (1897)
 
37
25-jarig trouwjubileum Leendert Hazejager en Anna de Lang
25-jarig trouwjubileum Leendert Hazejager en Anna de Lang
 
38
35-jarig huwelijk Cornelis Verheij en jannetje Monteny (1969)
35-jarig huwelijk Cornelis Verheij en jannetje Monteny (1969)
 
39
4 jarig zoontje van J. vd H uit Zuidland
4 jarig zoontje van J. vd H uit Zuidland
Geen 4 jarige gevonden die het mogelijk kan zijn in de Stamboom of Wiewaswie.nl
 
40
40 jarig huwelijksjubileum Johannes Hagestein en Wilhelmina Aalbers (1891)
40 jarig huwelijksjubileum Johannes Hagestein en Wilhelmina Aalbers (1891)
 
41
40 jarig huwelijksjubileum Sara Cohen en Phillipus Levie (1885)
40 jarig huwelijksjubileum Sara Cohen en Phillipus Levie (1885)
 
42
40-jarig huwelijksjubileum Jacob van Meurs en Elizabeth Bevaart
40-jarig huwelijksjubileum Jacob van Meurs en Elizabeth Bevaart
 
43
45 jarig Huwelijksjubileum Willem Noordervliet en Lena Verburgh (1899)
45 jarig Huwelijksjubileum Willem Noordervliet en Lena Verburgh (1899)
 
44
50 jarig huwelijksjubileum Bloem-Kleijn
50 jarig huwelijksjubileum Bloem-Kleijn
 
45
50 jarig huwelijksjubileum Cornelis Kabbedijk en Maria van Eijbergen (1890)
50 jarig huwelijksjubileum Cornelis Kabbedijk en Maria van Eijbergen (1890)
 
46
50-jarig Huwelijksjubileum Cornelis Blok en Jacoba van Bokkum (1899)
50-jarig Huwelijksjubileum Cornelis Blok en Jacoba van Bokkum (1899)
 
47
50-jarig jubileum Jan van Essen uitgebreid beschreven (1887)
50-jarig jubileum Jan van Essen uitgebreid beschreven (1887)
— 12 Maart . Laatstleden Maandag vierde de Heer Jan van Essen alhier, zijn gouden jubile als bode der gemeente Zuidland, en van de polders Velgersdijk en Nieuw Stompaard .
Zeer vele waren de bewijzen van waardeering, die de jubilaris mocht ontvangen.
De leden van den gemeenteraad en de bestuursleden van genoemde polders waren des morgens te elf uur bij den Jubilaris tegenwoordig. Uit naam van allen werd de Heer Van Essen door den Burgemeester dezer gemeente, in eene keurige rede, geluk gewenscht en hem namens genoemde besturen een zichtbaar bewijs van waardering en achting aangeboden. Dat geschenk bestond uit een zwaren gouden bril in een schildpadden brillen doos met gouden schild en inscriptie, welke doos weer vervat was in een keurig étui.
Bij een en ander was een album gevoegd in rood fluweelen band, waarin met zeer veel smaak en onberispelijk schoon de namen van de gevers waren ingeschreven door den Heer J . Oprel te Rotterdam . Van de vele geschenken, welke verder nog door den jubilaris werden ontvangen, willen we de voornaamste even aanstippen.
Een keurige leuningstoel van den Heer F. Hoijer te Rotterdam.
Een sigare étui met gouden slot en inscriptie van den Ambachtsheer dezer gemeente, den Heer P. van Braam Blussè. Een prachtige aquarel, voorstellende een der stadsgezichten te Amsterdam , van een naamgenoot van de jubilaris, den Heer J . van Essen kunstschilder te Amsterdam . Verder ontving de jubilaris zeer vele brieven , kaartjes en geschenken , alle bewijzen van de achting en waardering , die hij geniet. De dag werd ten huize van den Heer Van Essen feestelijk doorgebracht en tot middernacht waren velen aldaar genoegelijk bijeen.
 
48
50jarig huwelijksjubileum Arie Heindijk en Johanna Weeda (1890)
50jarig huwelijksjubileum Arie Heindijk en Johanna Weeda (1890)
11 Maart . Aanstaanden Zaterdag den 15 dezer , zullen Arie Heindijk en Johanna Weeda alhier, den dag herdenken, dat zij 50 jaren gehuwd zijn .
Dat het dezen ouden braven luidjes, op hun gouden bruiloft, moge blijken, dat velen daadwerkelijk deelnemen in dit voor hen zoo belangrijk herinneringsfeest, is voorzeker de wensch van alle menschenvrienden.
 
49
60 jarig huwelijk Pieter Lammerse en Aaltje Kleinjan (1928)
60 jarig huwelijk Pieter Lammerse en Aaltje Kleinjan (1928)
 
50
82 leden hervormde kerk geroyeerd // C. de Gier nieuwe gemeentebode (1889)
82 leden hervormde kerk geroyeerd // C. de Gier nieuwe gemeentebode (1889)
0 Maart . Door den Kerkeraad der Ncderduitsch Hervormde gemeente alhier , zijn 82 ( zegge twee-en-tachtig ) personen vervallen verklaard van hun lidmaatschap der Hervormde Kerk , wegens verstoring van orde en rust in de gemeente .
De vlas-campagne spoedt ten einde .
De mindere soorten staan laag genoteerd , de beste soorten zijn prijshoudend .
— Door den Raad dezer gemeente is in plaats van wijlen Jan van Essen benoemd lot gemeentebode en marktmeester onze gemeente-Veldwachter C . de Gier
 

    1 2 3 4 5 ... 52» Volgende»