Paulus Johannes Bloem

Paulus Johannes Bloem

Mannelijk 1828 - 1902  (73 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Paulus Johannes Bloem 
  Geboren 8 mei 1828  Oud-Beijerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Goud- en zilversmid. 
  Overleden 8 mrt 1902  Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [2
  • Bij overlijden de leeftijd van 73 jaar.
  Persoon-ID I549  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 23 apr 2019 

  Vader Jan Gerard Bloem,   geb. 2 dec 1801, Capelle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 22 sep 1853, Oud-Beijerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 51 jaar) 
  Moeder Geertruida Boogaard,   geb. 26 mrt 1809, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 2 jan 1868, Heusden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 58 jaar) 
  Getrouwd 22 apr 1826  Oud-Beijerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [3
  Gezins-ID F714  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Ida Kleijn,   geb. 14 dec 1828, Oud-Beijerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 3 sep 1906, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 77 jaar) 
  Getrouwd 12 sep 1849  Oud-Beijerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [4
  Kinderen 
  +1. Adriana Geertruida Louisa Bloem,   geb. 10 apr 1850, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 29 okt 1937, 's-Gravenhage Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 87 jaar)
  +2. Geertruijda Louise Adriana Bloem,   geb. 24 jun 1852, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 29 jan 1930, Nieuw Helvoet Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 77 jaar)
  +3. Cornelis Bloem,   geb. 18 mei 1853, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 16 dec 1911, Bergen op Zoom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 58 jaar)
  +4. Jan Gerardt Bloem,   geb. 27 nov 1854, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 7 dec 1931, Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 77 jaar)
   5. Daniel Jacobus Bloem,   geb. 11 jan 1857, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 2 okt 1889, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 32 jaar)
  +6. Louisa Haasje Bloem,   geb. 20 aug 1858, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 15 sep 1909, Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 51 jaar)
  Familie Advertenties
  50 jarig huwelijksjubileum Bloem-Kleijn
  50 jarig huwelijksjubileum Bloem-Kleijn
  Laatst gewijzigd op 29 jul 2019 
  Gezins-ID F253  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Foto's
  I549 Paulus J. Bloem
  I549 Paulus J. Bloem
  Kerkenraad Hervormde Kerk
  Kerkenraad Hervormde Kerk
  Namen volgens opgave: Zittend v.l.n.r.: 1 Maarten Vermaat (bouwman, diaken), 2 Jan Oosthoek Dirkszn, (bouwman ouderling), 3 Pieter Lammerse Sr. (bouwman ouderling, wethouder van Zuidland), 4 Maarten Danielszn van Rij (zonder beroep, ouderling). Staan idem: 1 Paulus Johannes Bloem, 2 ds. Lambertus Hermanus Rienderhoff (predikant Herv. Gemeente Oudenhoorn consulent), 3 Jan Gerard Bloem (koopman, diaken), 4 Cent van der Hoeven (bouwman, diaken).
  Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland
  Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland
  Deze persoon komt voor in een verhaal in het boek Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland.
  Het boek is te koop via www.wonka.nl of via een email info@stamboomvanzuidland.nl

  Familie Advertenties
  Overlijdensadvertentie Paulus Bloem
  Overlijdensadvertentie Paulus Bloem

  Krantenartikelen
  Oprichting Rede-Rijkersvereniging (1879)
  Oprichting Rede-Rijkersvereniging (1879)
  Kortelings werd hier een rederijkersvereeniging geboren uit de commissie die indertijd zoo ijverig is werkzaam geweest voor het jubilé van den heer De Hondt . Twee leden dier commissie namen evenwel geen deel aan de vereeniging , maar daarentegen traden 2 vreemden toe , zoodat het heilige getal 7 toch bewaard bleef .
  Het is te hopen , dat de jonge vereeniging in ons midden met meer vrucht zal werkzaam zijn , dan haar zuster , die vroeger hier gestorven is en waarnaar zij waarschijnlijk den naam draagt van ,/ Oefening baart kunst ." Het bestuur bestaat uit de HH .Bloem , president , van Weel , secretaris en J . Weeda , penningmeester . Indien deze vereenigng in den aanstaanden winter van hare krachten blijken geeft , mocht dit dan zijn tot voldoening van zichzelve , tot vermaak van de rijken en ten bate der armen , wien zonder onvoorziene omstandigheden een vreeselijke tijd tegengrijnst .
  Jaarvergadering Protestantenbond Zuidland en omstreken (1879)
  Jaarvergadering Protestantenbond Zuidland en omstreken (1879)
  26 Oct . Gepasseerden Vrijdag - avond waren de leden der afdeeling Zuidland en Omstreken van den Nederlandschen Protestantenbond , geconvoceerd tot het bijwonen der laatste vergadering van het saisoen 1878/79 ; de opkomst kon beter geweest zijn ; zulks is te betreuren , daar , alhoewel in zulk een laatste vergadering geen lezing wordt gehouden , in dezelve belangrijke huis - houdelijke besprekingen plaats hebben , welke in zeer nauw verband staan tot den bloei der afdeeling . Onze geachte praeses , de WelEerw . heer J . Schuttevaer , predikant te Simonshaven , opende de vergadermg met eene kernachtige rede , waarbij het den leden vooral op het hart werd gedrukt om een ieder in zijnen kring voor de belangen der bond te propogandeeren , daardoor het ledental te vermeerderen , en eenmaal lid zijnde , deze hoogst nuttige , de zuivere godsdienst van Christus bevorderende bijeenkomsten trouw te bezoeken tot aankweeking van de vrije vroomheid .
  Nadat de beide aftredende bestuursleden , de heeren J , Kluit en A . Visscher , herkozen waren en den penningmeester , den heer P . J . Bloem , hulde en dank was gebracht voor zijn finantiëel beheer , wordt den leden de blijde tijding mede - gedeeld , dat nu reeds de overtuiging bestond , dat de aanstaande spreekbeurten op waardige wijze zonden worden vervuld door eenige heeren predi - kanten , welke die taak welwillend hebben aanvaard ;
  , zoodat de vrienden van het licht op godsdienstig terrein weder menige leerzame en genotvolle avond te wachten staat . De eerstvolgende verga - dering zal reeds in de eerste dagen der vofgende maand gehouden worden .
  — Door den omroeper is den volke bekend gemaakt , dat tegen den lOen der volgende maandbij genoegzame deelneming , best winter - rundvleesch alhier verkrijgbaar zal worden gesteld , tegen 30 cents het halve kilo
  Vergadering protestantenbond oktober (1881)
  Vergadering protestantenbond oktober (1881)
  7 Nov . Gepasseerden Vrijdag waren de leden der afdeeling Zuidland en omstreken van den Ned . Protestantenbond , geconvoceerd tot het bijwonen van de eerste vergadering in dit seizoen. Na aanvulling der vacaturen in het bestuur der afdeeling, ontstaan door het vertrek der heeren Schuttevaer en Ter Plegt ; bestaat hetzelve thans uit de heeren : J . Mijs Azn , predikant te Simonshaven , president , M.J. de Jongh , burgemeester van Zuidland , vice-president , P.J. Bloem , penningmeester , A.Visscher , secretaris en J . Kluit en H.J. Westendorp , leden .
  De heer Mijs opende de vergadering met eenige keurig gekozen woorden , riep de vrij talrijk opgekomenen een hartelijk welkom toe , met den wensch , dat de volgende vergaderingen blijken mochten dragen , dat de leden toonen van hunne belangstelling in deze hoogst nuttige en de ware godsdienst bevorderende bijeenkomsten .
  Even gemelde heer had welwillend de spreekbeurt , voor dezen avond op zich genomen en vergastte de toehoorders op een verhandeling over z/den Duivel " ; Z . Wel eerwaarde schetste het geloof daaraan , van af de vroegste tijden tot heden , en toonde aan dat bij het ontwikkelen der weten - schappen , vooral der natuur , dat geloof aan den duivel , heksen enz . geen reden van bestaan meer had en alleen in de kranke verbeelding der menschen bestond en alhoewel het geloof aan een en ander niet geheel verdwenen is , onze tijd toch roemen kan op vooruitgang .
  De spreker werd met ademlooze stilte aangehoord en de heer De Jon^h was voorzeker aller tolk toen Zijn edele den geachten spreker hartelijk dank zeide voor deze uitmuntend doorwerkte rede.
  Verkiesbaar lid De Kanter bij Verkiezingen Staten Generaal wordt gesteund door drie stemgerechtigde Zuidlanders (1883)
  Verkiesbaar lid De Kanter bij Verkiezingen Staten Generaal wordt gesteund door drie stemgerechtigde Zuidlanders (1883)
  Notarisveiling huis aan de Molendijk (B 1414) van dhr P.J. Bloem (1884)
  Notarisveiling huis aan de Molendijk (B 1414) van dhr P.J. Bloem (1884)
  De Kerkelijke tweestrijd in het dorp verplaatst zich naar straat (1888).
  De Kerkelijke tweestrijd in het dorp verplaatst zich naar straat (1888).
  25 Jan . Gisteravond was het op ons dorp bjjzonder rumoerig . De Oud-Beierlandsche Rederijkerskamer gaf bij de Wed . Van Driel een uitvoering en van deze gelegenheid werd door aanhangers van Ds . Bajema gretig gebruik gemaakt om hun Christelijke gezindheid eens te luchten.
  Al vroeg in den avond zwierven 2 a 3 honderd personen bij groepen door de straten ouder het zingen van "Rienderhoff moet zakjes plakken" enz., terwijl niet-doleerenden voorbijgangers werd toegeroepen : Kom , zing jullie nou ook eens van Bajema moet zakjes plakken, als je durft. Zoodra de Burgemeester het rumoer vernam, snelde hij, zoo ziek als hij was, naar buiten, om aan het hoofd van drie politie-agenten zoo mogelyk de orde te herstellen , maar , helaas hoe goede maatregelen ook genomen werden, waren zij toch niet bij machte, met hun vieren het geheele dorp te bezetten. Woorden hielpen niet en de blanke sabel deed de menigte wel uiteenstuiven, maar om in kleine troepen de onrust naar andere punten over te brengen. Bij de Heeren P.J. Bloem , kerkmeester , en J.G.Bloem , diaken bij de Ned. Hervormde gem., werden ruiten verbrijzeld . De Heer D. Bloem , die bij zijn vader inwoont , en wien wegens een gevaarlijke ongesteldheid de stiptste rust was aanbevolen , verkeert tengevolge van de consternatie op dit oogenblik in zorgvolle omstandigheden. Een poging om de (goed bezette ) zaal van de wed . Van Driel binnen te dringen , werd verijdeld .
  Ieder weldenkende zal zich zeker dankbaar gestemd gevoelen jegens den Heer L. de Hoog , Mz . als men verneemt dat deze de eenige was uit het kerkelijke college der doleerenden , die de menigte tot uiteen — en naar huisgaan aanspoorde. Jammer maar dat zijn ernstig en dringend vertoog zonder eenig gunstig gevolg bleef.

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/95935268/srcid/24401640/oid/1.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88453224/srcid/22681227/oid/1.

  3. [S100] Overig particulier .

  4. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/95685536/srcid/24328544/oid/1.